این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش فنی و حرفه ای و کار دانش قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری آموزش فنی و حرفه ای و کار دانش تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق آموزش فنی و حرفه ای و کار دانش در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

 

آموزش کاردانش و فنی حرفه ای  به آموزش هایی گفته می شود که هدف آنها آموختن کلیات مورد استفاده بازار کار با استفاده از روش های علمی به هنرجویان  می باشد.واژه آموزش در مواردی به کار می رود که آموزش گیرنده با یادگیری مطالب مورد نظر، توانایی خاصی را برای انجام کار ویا قبول مسؤلیت پیدا کند. این آموزش ها از نظر مدت، محتوا، سطح، درجه کاربرد، انواع متفاوتی دارد که سازمان ها و ارگان های مختلفی ممکن است به ارایه آموزش های کاربردی در سطوح مختلف و درجه بندی های متنوع اقدام نمایند.

 

 

 

در این میان آموزش های کار دانش به نوعی خاص، از آموزش های مهارتی اطلاق می شود، که فرد آموزش گیرنده در مدت کوتاه ومعین مهارت وتوان انجام کاری خاص را فرا می گیرد. در این آموزش ها مطالب به صورت تئوری وعملی ارائه شده تا هنرجو، ضمن آشنایی با اصول ومبانی موضوع ، بتواند آموزش های عملی را برای انجام مهارت در انجام کارها وفعالیت های شغلی طی نماید. هدف از آموزش های عملی، بالا رفتن توان واحراز شغل می باشد، به طوری که افراد تحت تعلیم این آموزش بتوانند، فعالیت ها وکارهای مرتبط با شغلی خاص را به نحو احسن انجام دهند. 

 

 


سازمان فنی و حرفه ای وابسته به وزارت کارو امور اجتماعی   بر اساس ماده 151 قانون بر نامه سوم ، متولی آموزش فنی و حرفه ای کوتاه مدت بوده که فعالیت های آموزشی خود را در دو بخش دولتی و غیر دولتی سازماندهی نموده است. این سازمان علاوه بر ستاد مرکزی دارای 29 اداره کل ومدیرت در سطح کشور و یک مرکز تربیت مربی می باشد. به منظور دستیابی به تازه های علوم و فناوری روز و هماهنگی با استانداردهای بین المللی همواره سعی بر گسترش روابط بین المللی از جمله سازمان بین المللی   کار نموده است. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از 3 بخش اصلی، آموزش، پژوهش و آزمون تشکیل شده است

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
7-1 تعاریف واژگان واصطلاحات. 9 
فصل دوم : ادبیات پژوهش
4-2-2 آموزش فنی وحرفه ای.
1-4-2-2 پیشینه آموزش های مهارتی فنی وحرفه ای 
2-4-2-2 پیشینه سازمان فنی وحرفه ای در ایران
3-4-2-2 نقش آموزش فنی وحرفه ای در چند کشور جهان.
4-4-2-2 راهنمای شاخه کاردانش 


منابع
منابع فارسی    
منابع انگلیسی