فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری کیفیت سود که در آن به بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق می پردازیم.
 

 

 

موضوع کيفيت سود اين است که مديران در شرکتهای با مجموعه روشهاي مختلط فرصت بيشتري براي دستکاري سود خواهند داشت. این کار يا به صورت عمدي و يا به خاطر تاثيرات تعادل ايجاد کننده  روشهاي حسابداري متفاوتي که به کار رفته صورت مي گيرد( مثلاً سود بالاتر ايجاد شده ازطريق روش ارزشيابي موجودي کالا به وسيله سود پايين تر ايجاد شده از طريق روش استهلاك خنثي مي شوند) از طرف ديگر شرکتهايي که به طور مداوم از روشهاي محافظه کارانه (ياتندرو) استفاده مي کنند، معمولاً سود کمتر(بيشتر) را نشان مي دهند که در ميان روشهاي  مختلف حسابداري تعديل نخواهند شد. سهامداران در شرکتهاي با مجموعه روشهاي مختلط ممکن است در برآورد سودهاي آتي (جريانهاي نقدي مرتبط با آن) به خاطر اثرات تعديل کننده روشهاي حسابداري احساس عدم اطمينان بيشتري مي کنند.شرکتهاي داراي روشهاي محافظه کارانه و تندرو به طور نظري در منتهي اليه سطوح پايين و بالاي سود گزارش شده قرار گرفته اند و بنابراين فرصت کمتري  براي دستکاري سود در اختيار دارند.

 

 


اگر شرکتي از روشهاي موسوم به بيش از حد محافظه کارانه استفاده کند، سرمايه گذاران ممکن است  مشکل کمتري  براي  برآورد سودهاي آتي و ارزشهاي دفتري داشته باشند. دليل اين موضوع اين است که سرمايه گذاران خواهند دانست که مديران فقط از يک سو (سمت اوليه) مي توانند سود را دستکاري کنند. رو به بالا و احتمال اينکه مبالغ سود در آينده به طور غير منتظره اي کمتر از سود پايين گزارش شده کنوني باشد، وجود ندارد .در واقع انحراف آشکار فوق تقريباًَ به طور کامل يکي از ابعاد اختلال ذاتي در سيستم حسابداري را براي سهامداراني که سعي در پيش بيني متغيرهاي حسابداري مي کنند، از بين مي‌برد( حساس يگانه، کریمی ،1389).

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکيده:    5
1-8-متغیر های پژوهش    6
1-8-1-متغير مستقل    6
1-8-2- متغیر کنترلی    7
1-8-3- متغير هاي وابسته    8
1-9- استفاده کنندگان پژوهش    9
1-10 -  قلمرو پژوهش    9
فصل دوم    10
ادبيات و پيشينه پژوهش    10
2-3- کيفيت سود و مفاهيم مرتبط با آن    11
2-3-1- اهداف گزارشگري سود    11
2-3-2- محتواي اطلاعاتي سود حسابداري    12
2-3-3- ديدگاه‌هاي مختلف پيرامون محتواي اطلاعاتي سود حسابداري    13
2-3-4-تصميمات تأثيرگذار بر محتواي اطلاعاتي سودحسابداري    15
2-4- ظهورتئوري کيفيت سود    16
2-4-1-تئوري روشهاي محافظه کارانه    17
2-4-2-تئوري روشهاي تندرو    17
2-4-3-تئوري روشهاي مختلط    18
2-4-4-تئوري روشهاي با ثبات    18
2-5-عوامل تاثيرگذار بر کيفيت سود    19
2-5-1- ويژگيهاي شرکت به عنوان عامل تاثيرگذار بر کيفيت سود    20
2-5-1-1-عملکرد شرکت    20
2-5-1-2- رشد و سرمايهگذاري درشرکت    20
2-5-1-3-بدهي شر کت    20
2-5-1-4-اندازه شرکت    21
2-5-2- شيوههاي گزارشگري مالي و کيفيت سود    21
2-5-3- حاکميت و کنترل شرکت و تاثير آن بر کيفيت سود    23
2-5-3-1-هئيت مديره و کيفيت سود    23
2-5-3-2- فرايندها و روش هاي کنترل داخلي    24
2-5-3-3-مالکيت مديريتي (داخلي)    24
2-5-3-4-پاداش مديران و کيفيت سود    25
2-5-4-کيفيت حسابرسي و تاثير آن بر کيفيت سود    25
2-6- پیشینه پژوهش    27
2-6-1-پژوهش های خارجي    27
2-6-2- پژوهش های داخلي    35

منابع
منابع فارسی    
منابع انگلیسی